Til hovedinnhold

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Årsrapport 2014

Forord: Omstilling krever forskning og kunnskap

Konsernsjef Unni Steinsmo
Unni Steinsmo, Konsernsjef

Vi lever i en tid med stor omstilling. Forskning, kunnskap og innovasjon er avgjørende for å lykkes.

Globalisering, langvarig økonomisk krise i Europa, økt behov for sikkerhet og overgang til nye energisystemer er faktorer som bidrar til usikkerhet og raske, uventede endringer. I Norge har behovet for omstilling fått økt oppmerksomhet på grunn av reduserte inntekter fra petroleumssektoren. Det har gitt en mer aktiv debatt om behovet for flere ben å stå på og et grønt skifte i økonomien.

Realiteten er at behovet for omstilling er der hele tiden, selv i tider med god økonomi. Kontinuerlig endring og forbedring er nødvendig for å utvikle et samfunn som er bærekraftig. I begrepet bærekraftig legger vi hensyn til både miljø og klima, sunn økonomi og sosiale forhold. Vi må balansere disse hensynene for å videreutvikle samfunn som er gode å leve i.

Forskning, kunnskap og evne til innovasjon er avgjørende for å lykkes med omstilling. Det er en global konkurranse mellom land og regioner om å tiltrekke seg virksomheter som gir verdiskaping og arbeidsplasser. Vi ser at de som satser kraftfullt på forskning og innovasjon blir vinnere i dette kappløpet.

Nytenking er nødvendig吩咐i konkurranseutsatt industri og i forvaltning og offentlig sektor. I årene som kommer må offentlig forvaltning og tjenesteyting satse kraftfullt på innovasjon, for å løse store oppgaver.

For SINTEF innebærer endring nye muligheter. Vi bidrar til samfunnets omstilling med vår kunnskap, våre laboratorier og vår evne til teknologiutvikling. Ambisjonen er å delta aktivt, som partner for både næringsliv og offentlig forvaltning. Slik kan vi bidra til verdiskaping, innovasjon og løsninger for vår tids store samfunnsutfordringer.

Kravet om omstilling gjelder også vår egen virksomhet. Denne årsrapporten viser i utgangspunktet gode økonomiske tall. God drift og økonomiske overskudd er helt nødvendig for å kunne investere i laboratorier og ny forskning. Men tallene for 2014 viser også et annet bilde: Resultatene fra løpende drift er forsvake i flere deler av SINTEFs virksomhet. Det må vi ta tak i gjennom kontinuerlig omstilling og forbedring.

Unni Steinsmos signatur
Unni Steinsmo

Glimt fra SINTEF-året 2014

Styrets årsberetning

Kvinnelig forsker på laoboratorium

SINTEF fikk et driftsresultat på 106 millioner kroner i 2014, og resultat før skatt på 143 millioner kroner. Flere engangseffekter påvirker resultatet i positiv retning, men resultatet fra den ordinære driften er for svakt.

Nøkkeltall og komplett årsregnskap

Finansieringskilder, ansatte og publikasjoner
Netto driftsinntekt, netto driftsmargin og investeringer
Likestilling

Instituttenes nøkkeltall

HMS-regnskap

SINTEF skal ha et arbeidsmiljø som er sikkert og som fremmer trivsel og god helse hos de ansatte. Denne ambisjonen skal være sentral i vårt arbeid og i våre beslutningsprosesser. En tydelig og offensiv lederpraksis samt medvirkning fra ansatte er viktig for å drive et godt HMS-arbeid.