Til hovedinnhold

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Etikk

Senior forretningsutvikler / etikkombud
930 59 100

Etikk i hverdagen

Etikk handler om å ta ansvar. I SINTEF møter vi etiske utfordringer i vår arbeidshverdag, i vår forretningsdrift og i vår kontakt med kolleger, kunder og forbindelser. Vi kan bli stilt overfor konkrete dilemmaer, hvor vi må ta vanskelige valg.

Våre etiske retningslinjer skal være til hjelp i slike situasjoner, og skal være vårt kompass. Retnings-linjene gjennomgås hvert år for å sikre at de til enhver tid er tilpasset samfunnsutviklingen og aktuelle problemstillinger for SINTEF.

Ved å sette etikk enda sterkere på dagsordenen i SINTEF, ønsker vi å skape en bedriftskultur hvor vi åpent diskuterer våre etiske dilemmaer. Til støtte i dette arbeidet har vi etablert Etisk råd og Etikkombud for SINTEF. Disse skal bidra med råd og veiledning, og til å sikre åpenhet rundt etiske valg, også hvis vi trår feil.

Etikk i SINTEF er et lederansvar. Samtidig er SINTEF avhengig av at hver og en tar personlig ansvar for å opptre etisk forsvarlig i de valgsituasjoner vi møter i vår hverdag.

Charter and code

SINTEF har forpliktet seg til Charter and Code, eller "Den europeiske erklæring om forskere", som er et sterkt insitament for å legge forholdene best mulig til rette for forskere og et hjelpemiddel til å skape et attraktivt europeisk forskningsmiljø.

Retningslinjer for varsling i SINTEF

  • Varslere som ønsker anonymitet får det.
  • Den (eller de) det varsles om skal så raskt som mulig få anledning til å gi sin versjon av saken.
  • Den (eller de) det varsles om skal få legge fram sin versjon for relevante fora i SINTEF.
  • Den som varsler skal få klar beskjed om hva som kommer til å skje, tilbakemelding underveis i behandlingen, og beskjed om resultatet av behandlingen.
  • Dersom behandlingen av varslingen krever at den som varsler må stå fram, skal den som varsler få velge om vedkommende vil gjøre dette eller om varslingen skal legges vekk.
  • Dersom varslingen gjelder et ulovling forhold, er dette et offentlig anliggende, og saken vil nødvendigvis måtte forfølges. Så langt det er mulig vil anonymitet fortsatt bli ivaretatt.

Communication on progress (COP) - Årsrapport til UN Global Compact

SINTEF ble medlem av FNs Global Compact i januar 2009.

SINTEFs direkte aktiviteter er gjort i god overensstemmelse med FNs Global Compact-prinsipper. Denne COP vil hovedsak beskrive innholdet i våre forskningsaktiviteter for våre kunder, og hvordan resultatene fra denne forskningen kan ha en innvirkning på det globale miljø og samfunn på en måte som vil støtte de ti prinsippene.

Report Communication on progress (COP)