Til Hovedinnhold.

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

《et bedre samfunn mot 2030》

193年918年06

Visjon og samfunnsoppdrag

明升娱乐Sintef Er En Uavhengig,Allmennyttig Forskningsstiftelse Med Spisskompetanse I Stor Faglig Bredde,Som Strekker SEGm88下载“FRA HAVROM TIL Verdensrom”。vi leveravåutviklekunnskap som spaper verdier i samfunnet,i tett samspill mednæringsliv,offentlig forvaltning og andreforsknissmiljøer。Fnsbærekraftmålførendefor Virksomheten。visøkeroditederebærekraft我hvordan vi jobber og styref我sintef,适用明升娱乐于Åkontinuerligstyrkevårtbidrag til samfunnet。

明升娱乐SINTEF har en levende og krevende visjon:Teknologi for et edre samfunn

vi lever i en stadig mer globalisert verden,Hvor Ny TeknologiEndrerbådeMarkedetvi Arbeider i OgMåtenviarbeiderpå。Norge Er I EnSærstilling,SomBerøresBådeAvdeInternasjonaleMegatrendene;Aldring,Urbanowering,地理驾驶员斯普林腾,Dipitalisering,etgrøntshifteogsirkulærøkonomi,Menogsåav ob ob utvikle nytt,HøytVerdiskapendenæringslivtil on Forventet Fallende Inntekt Fra Petroleumssektoren,Og Behovet foråØkeprovitetem88下载n,Bådeiofentligog privatSektor。对于Åværekonkurransedyktig,måvi ha Internasjonalt Ledende Kompetanse MedHøy相关商家OG NYTTEVERDI。vårkapital er kunnskap。Den Opparbeides Gjennom Samarbeid Med Krevende Kunder OG UniversitetsPartnere InnenforVåreSatsingsområderog PrioriterteFagomRåder。明升娱乐Sintef Ble Stiftet AV NTNU I 1950 OG ICT ER在Lang Tid Utviklet etSærligtettFagligog Utstysmessig Samarbeid Med Flere Av NtnusFagmiljøer。

明升娱乐Sintefs AmbisjonErÅBLIet verdensledee forskningsinstitutt。

vi har forutsetinger foråstrekke omps ltenger,ut frm88下载a tydeligestatratiskeksmål。明升娱乐SintefMåLevere结果工人DerEtterspørselenallerede finnes,Menogsåuvikleny aktivitet med samfunnsmessig og Kommersiell verdi。Vi Har AmbisjonerOmåvokse - foråforsterkebidragetvårttil godesamfunnsløsningerog konkurransekraft forvårekunder。明升娱乐Sintef Har Valgt UT NIStrategiomRåderSomGjør差异Mulig。

明升娱乐Sintefs Konsernstrategi Er.Lønnsomogbærekraftigvekst的en Strategi。

Figuren Illutierer S明升娱乐intefs NiStrategiomRåder。i sentrum for strondien setter vi forskning og InnovaSjonnonfor Klima,Miljø奥格HAV,Dipperatisering,Samt Arbeidsliv OG Produktivitet。Disse InnvirkerPåAllandresatsingsområderog er i seg elv viktigevekstnæringer。明升娱乐Sintef Jobber Tett MedNæringslivetforØkonkurransekraftenpåområderder vi tradisjoneltharværtogerstrke:Energi,Industri,Bygg Og Mat。对于ÅuvikleGodeSamfunnsløsnløsninger,MåviOgsåHabbeMed NyeOmråderSoMKreverLøftFraNæringslivog Offm88下载entlig Sektor:赫尔斯奥格维特斯特,Smarte Og Sikre Samfunn,Samt Mobilitet。

VåreforskningsmiljøereR Kjernen I Virksomheten

我们研究所在SINTEF ølje er grunnmuren。明升娱乐为hoveddelen和sintef omsetning讨明升娱乐论står。Vårt fortrinn er å utvikle fremrtagres forskningsgrupper med tilgang til avansert og unik forskningsinm88下载frastrutur。Vi组织机构:社区,数字,能源,工业,海洋制造。Hvert institutt etablerer sin egen strategi for å realisere sit samfunsoppdrag og utvikle balanserte porteføljer og prioriterte forskningsområder, innenfor rammene av konsernstrategien。

Vårtfortrinn med繁殖Kompetanse - Éncorenisasjon

如果我们有问题,请联系我们SINTEF-institutt。明升娱乐Vår strategi er å gjøre dette gjennom å tilby hele breden av vår forskningskompetanse。Vi skaper helhelliige l ssninger在fagfolk fra um88下载likpliner, over hele spekteret fra industrielle teknologer til funnsvitere, arbeider sammen。

明升娱乐Sintefs Konsernstrategi Mobiliserer斯德罗肯I埃特·辛明升娱乐特

Konsernsatsinger为konkurransekraft og samfunslø sninger

对于Å略射FlerFaglig Vekst Og Bygge Ett Sintef,明升娱乐Bruker Vi Betydelige RessurserPåReKonsernsatingeringer。Vår策略在Konsernsatsingene Skaper Konkurransekraft Og Samfunnsverdi,位于贝德·奥尔·克罗德尼·沃尔斯(På),PåSuitiTerte,Tverrfaglige Forskningstema。Satsingene Utvikler BrientProsjektporteføljerSom Inn InnOlder Altm88下载 Fra Grunnleggende Bidragsforskning og Senterordninger Til Innovasjonsponspeekter,Spin-Offs ForretningsModeller。

Vi Styrker Arbeidet Med Markedsutikling

我们可以在å jobbe i spennetm88下载 fra forskning till kommersialisering og bedriftsetabering, spiller明升娱乐 SINTEF mange roller, nasjonalt og internasjonalt。

明升娱乐Sintef Utvikler m88下载SEGFraåVærenLeverandøravforsknitsprosjekter oor og spisskompetanse,tilogsåÅværeen合作伙伴som skaper verdier sammen med kondene,布兰特安妮斯gjennomå:

  • Utvikle Mer StrateCisk Kundedialog,Båderundt forsknissprosjekter og rundt de ramebetingelser og samarbeidsrelasjoner somutløserkonkurransekraftog samfunnsnytte
  • Styrke internnasjonal virksomhet, spesielt deltakelse i EU-programmer - der vi allerede er den største norske deltakeren
  • Bidra til at nytt næringsliv lykkes, blant annet gjennom regionale etableringer, klynger, startup-miljøer og kommersialisering av teknologi m88下载fra 明升娱乐SINTEF, ved bruk av SINTEF venturefond
  • Contsivere Arbeid MedSmåog Mellomstore Bedrifter

明升娱乐Sintefs forutsetinger for Vekst OG Utvikling

Våre国家航空航天公司的航班。明升娱乐数字化av vårt kundetilbud, sammen med investeringer i eksperimentell infrastruktur m88下载og gode samarbeidsarealer, er også grunnleggende。Vi satser videre på å inngå strategisk samarbeid med andre kunnskapsmiljøer og alliansepartnership。

vimålykkesmedå:

  • Utvikle 明升娱乐Sintef Som Attraktiv Arbeidsplass ogLøfteMenarbeider-og ConsorisaSjonsutvikling
  • DigitalIsere forskning og leveranser til Kunder
  • Investere I forskningsinm88下载frastuktur,Slik Som Ocean Space Center
  • Utnyttevåreeiendommer卧台tilformåletogværetettpåntnuscampusutvikling og oslo科学城
  • Styrke vårt tilbud gjennom allianser og konsolideringer med andre forskningsmiljø

vår战略er
Åvoksegjennombærekraftig萨马尔贝里德
PÅVERERAV FAG
og i tett samspill medvårepartnere。

Måleteråbliverdensledee,
对于Årealiserevårvisjon:

明升娱乐SINTEF - Teknologi是et bedre samfunn的缩写