Til Hovedinnhold.

Forskningsporteføljen og bærekraftsmalene

Forskningsporteføljen og bærekraftsmalene

EksemplerPÅHVORDANSIN明升娱乐TEFS forskning OG INNONINASJON BIDRAR TILBærekraftsmålene。

mål1utrydde fattigdom:我听到你的 - 斯普利士斯佩斯·伯爵的Spilltknologi

Ved Bruk Av Spillteknologi,Nettbrett,OG HodeTelefoner,Har Prosjektet“我听到了”HørselstingingAvBarnPåSkoleri坦桑尼亚的Utviklet Et系统。MåleterÅbidratilÅindludere barn medhørselsnedsettelseri skole og utdanning,ogpådennemåten重新使用的浓金。Prosjektet Har Sciteet超过400谷仓福特PåReSkoler,HVOR Forekomsten AVHørselsnedsettelservarierte Mellom 7-16起价。NårHørselsnedsettelseBlir Oppdaget Tidlig,Kan Denne Ofte Behandles Og Foreygges,OG DermedFørediLTILTHERARRREBarn Dropper UT AV Skolen。

(有意者:SI明升娱乐NTEF)

MÅL 2 Utrydde sult: ProSeaFood - Tare på tallerken

Verdens matproduksjon står overfor store teknologiske og miljømessige utfordringer som må løses om den skal bli bærekraftig。utvikler原型机,内置式皮重。产品可通过传感器进行评估。m88下载projektet arbeider også med metoder用于工业加工。该产品是挪威市场的主要产品。

(Foto:海藻能源解决方案AS)

mål3 god helse og livskvalitet:社会健康机器人 - 为Ungdom的Et Effektivt Helsetsilbud

Ideen bak Social Health Bots er at netbaserte chatboter vil senke terskelen for ungdom till å stille spørsmål og be om hjhelp relatert till mental helse。Dette vil styrke ungdom tilgang til pålitelig informasjon og støtte, og dermed bidra til et mer effektivt tilbud。Tilbudet vil også være ingang til mer omfattende helsehjhelp。在unge finner nytten av聊天机器人为helseformål的评估av原型机。

(照片:在上面)

mål3 god helse og livskvalitet:medprot - produksjon av Antistoffer

Medprot har sommålÅbyggeopp industri for produksjon av Biologiske Medisiner I Norge。Prosjektet Har Fokuspåantistoff(en型蛋白质),Som Blant Annet Blir Brukt Til Kreftbehandling。Produksjonen skjer i cellekultur,og prosjektet har sommålåforståoguvikle prosensene forfåfådredreproptutbytteog -kvalitet。Raskere og Billigere Produksjon Av Antistoffer vil BidraTilÅGjøredenne型Medisiner Tilgjengelig为enstørredelavverdens befolkning。

(有意者:SI明升娱乐NTEF)

MÅL 4 God utdanning: BOOST - en skoletilnærming for å fremme mental helse og velferd

projektet BOOST har som mål å skape gode og inkluderende skolemiljøer og dermed hindre fm88下载rafall fra skole og påfølgende ekskludering fra samfunnet。BOOST arbeider med å utvikle en fleksibel og forebyggende skoletilnærming somer上帝精神helse somer integreres i et skolemiljø på en bærekraftig måte。挪威人,西班牙人,波兰人。Målet er at den skal kunne brukes på flere skoler, nasjonalt og internnasjonalt。

(Foto:Boost项目)

Mål5likestilling mellomkjønene:ung.no的Innsiktsarbeid

prosjektet omfation分析av nesten 300.000spørsmål,stept av Ungdompåfignasjons-og kommunikasjonskanalen ung.no.innsikten m88下载fra forskningsarbeidet kan bidra til bedre kunnskap om hva Ungdom faktisk er Opptatt av og lurerpå。Et Spesielt Viktig Funn Er在天沟I语言我朗迈GradOppsøkerHjelpenn Jenter。Dette Har Bidratt直到ung.no har sattstørrefokuspåkjønnog like,og tilenvisstgjøringblant panelet som besvarerspørsmålenefra Ungdom。m88下载

(有意者:在上面)

Mål6租vann og godesanitærforolt:停止它 - risikovurdering og beskyttelse av Vannforsyning

停止-它的处理人,我想和你说,我想和你说,我想和你说。STOP-IT bidrar med en integrert, skalerbar, og fleksibel teknologisk platform som er utviklet opp till minimum nivå syv på TRL-skalaen (teknologisk modenhetsnivå)。øsningene som utvikles vil hjelpe ører till å prioritere risiko og utvikle en realistin ærming og plan for å styrke beskyttelse av fysisk og digital infrastrukturm88下载。我的朋友们,我的朋友们,å我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们。

(有意者:在上面)

Mål7任Energi Til Astr:Eco-Solar - GrønnereSolkraft

projektet har som mål å gjøre solkraft enda ø nere。projektet har gått systematisk til verks for å redusere forbruket av kostbare ressurser i produksjonen, uten at effekten på sluttproduktet går ned。Eco-Solar har også utviklet et solcelle-panelkonsep som jør det mulig å demonte og gjenbruke hovedponentene。总的来说,我们的innovasjonene i projektet reduserte økologiske fotavtrykket fra solm88下载cel风duksjon med 45 present, kostnadene med ni, og karbonfotavtrykket med omtrent 20 present。

(有意者:雷神Nielsen)

MÅL 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst: SHOP - et planleggingsverktøy for vankraft

SHOP er et verktøy for planlegging av vannkraftproduksjon én til to uker frem i tid, for å sikre optimal bruk av ressursene。在planleggim88下载ngsverktøyet har økt verdien av vannet i norske kraftreservoar med上研究fra Impello Management og Menon Economics viser, som tilsvarer 6.8毫克朗på 10 år。商店在那里,我想去vassdrag,我想去gjennomgått商店在那里,我想去andringer, som konsekvens, en økende brukergruppe med differsierte behov。

(Foto:Sutterstock)

MÅL 9 Innovasjon,工业基础设施:Klima 20m88下载50 - forskning på samfunnsrisko ved klimaendringer

Klima 2050年,我们将为forskningsbasert innovasjon som har som mål å redusere samfunnsrisikoen tilknyttet klimaendringer fra blant anm88下载net økende neb ørsmengder og flom发送邮件。Senteret, sm88明升娱乐下载om SINTEF领导人,forsker på risikoreduserende løsninger gjennom tilpasning av bygninger m88下载og infrastruktur, samt løsninger for å styrke selskapers innovasjons-kapasitet。飞行员在特隆海姆kommune和Trondheim øndelag fylkeskommunes netttverk为气候变化的pasning,更重要的是要实现它。

(有意者:在上面)

Mål10 mindre Ulikhet:Lorewo - Lokal Rehabiliting I Namibia Og Zimbabwe

我的朋友,我的朋友,我的朋友,我的朋友。LOREWO prouser og reparerer rullestoler i纳米比亚og Zimbabwe, og bidrar årlig til over tusen personer med funksjonsnedsettelser og deres familier kan få hjelpemidler, individuell tilpassing, opplæring, oppfølging og reparasjon av hjelpemidler。普罗耶克特·拜格på我在挪威的海伦·佩米德·森特拉勒,那里的m88下载人们住在拉文特克茨兰。

(有意者:约书亚韦伯斯特/ SINTEF)明升娱乐

MÅL 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn: FME ZEN - forskningssenter på nullutslippsbygg og -områder

Forskningssenteret fme zen,som88明升娱乐下载m sintef er en del av,harsommålÅutviklekunnskap,løsninger,og konkurransedyktige produkter。Disse Skal Bidra TIL Realisering AVBærekraftigeByggOgområderSom Har Null Utslipp Av Klimagasser Relatert Til Bygging,Drive OG Transformasjon。我在Hele Norge,Med Inerge的Spredt,我震动了埃尔·埃尔托普斯杰克特。Forskningen i fmeene zen og zeb yg zeb Viser et Sparepotisial frem mot 2040 for frigitt Energi i BygningsmassenPåOpptil 30 TWH Ved Aktiv实现AV NullutsLippsBygg。Dette Er就像Mye Som DenForventedeØkningen我代表Elektrisitet。

(有意者:Tegn 3)

MÅL 12 Ansvarlig forbruk og produksjon: ConZerW - kompetanse for avfallsfrie byggeplasser

ConZerW et innovasjonsprojekt som har som mål å utvikle kompetanse for å skape avfallsfrie byggeplasser。黛特skal skje gjennom prosessverktøy som kan øtte fagpersoner i like ggeprosessen。然而,我们比得拉直到上帝planlegging før materialer bestilles og effektiv montering i frggejekter。m88下载I tillegg skal det utvikles metoder og modeler for analysis av materialstrømmer og verdikjder på en fleksibel måte。

(Foto:Skanska)

MÅL 13 Stoppe klimaendringene: NCCS - forskning på fangst, transport og lagring av CO2

NCCS er et internasjonalt anerkjent forskningssenter for miljøvennlig energi, ledet av 明升娱乐SINTEF。Senteret forsker på ulike teknologier for å fange, transportere, og permanent lagre CO2.各种为有限公司2-håndtering muliggjør konkurransedyktige CO2-Frie Produkter,Sikrer Verdien Av Naturgassen,OG Gir Store Muligheter for Maritim Sektor,Inkludert Co2-运输på跳过。有限公司2-Håndteringkan试验200 000 Norske Arbeidsplasser OG Skape 70 000 Nye Innen 2050,OG ER etVerktøy为klimapositiveløsninger。

(Foto:Sutterstock)

MÅL 14 Livet i havet: Kunnskap om metoder for å forebygge rømming

ForsknitsProsjektet kunnskap og Metoder forÅforebyggerømmingble satt i gang forfinneÅrsakertil hendels somførertillømmingav fisk fra Oppdrettsanlm88下载egg og HVA SOM Kan Hindre Dette。ProSjektetIdentifiserteÅrsakertillallrømmingshendelseri Meveren 2010-2018,OgHarfølgeligutvikletGranskingAvRømmminghendelser,OG Konkrete Tiltak for RedUsere Slike Hendelser。我forbindelse med prosjektet har nettsidenwww.hindreromming.no我想说,我在målgruppe。

(有意者:汤姆Ek / SI明升娱乐NTEF)

Mål5留牲线¥:verdisking gjennomØktsamarbeid mellom hav-,jordogskognæringeiirrøndelag

Prosjektet harpåpropdragfrm88下载atrøndelagfylkeskommune kartlagt volumungang ogundersøkthvordan man kan RealiSereØktverdisking fra bioressursene itrøndelagvedåutnytterestråstofferpåtversav hav-,jord-ogskognæringneieen。Vi Har Konsentrert Arbeidet Rundt Mulighetene Som Libering Innen Bioprospektering,Biorafeinering,Forproduksjon og Bioenergi,OG Effekten Ny Teknologi Kan Ha for Utvikling Av Nye ForretningsModeller,OGIdendifisertsområderSOMvil Styrkenæringsutvikling,Sysselsetting Og Bidra Tile TiL TIL TIL TIL TIL TIL TIL TIL Itablower AVGrønnOgVerdifullIndustri In Indioti Isenen。

(Foto:1。Silje Forbord / 明升娱乐Sintef,2. OG 3. Shutterstock)

MÅL 16 Fred, rettferdiight og velfungerende institutusjoner: Informasjonspåvirking i det norske valget 2019

projektet undersøkte om det ble gjort fork på informasjonspåvirkning fram88下载 utenlandske aktører i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019。另外,我们也分析了“替代媒体”的含义,即“替代媒体”。m88下载我的资料分析仪器是医疗坦克på spredning av kjente falske nyheter,我的资料是påvist påfallende og til dels mistenkelige kommunikasjonm ønstre,我的资料是dette kan knyttes til utenlandske aktører。Det hele hviler på avansert“刮片”,maskinell innhenting av kommentarer fra sosim88下载ale medier, kombinert med undersøkelser fra Faktisk。没有仪器和分析仪。

(有意者:在上面)

MÅL 17 Samarbeid为å nå målene: forskningsprojekt om strateger for dekarbonisering

国际劳工组织(Den internasjonale arbeidasjonen)和美洲开发银行(Den interamerikanske utviklingsbanken)的合作。明升娱乐SINTEF er medlem i ILOs绿色工作评估机构网络(GAIN)正在进行类型分析。明升娱乐SINTEF有økt的学位证书:påvirkes的学位证书:喜欢的战略家学位证书。如果你想在20个拉丁美洲的卡里比恩地区居住,请到å。TalleneOmhandler sektorer og utslipp我dag og ved 70 ulige mulige雪花素2030 og 2050。

(照片:在上面)