Til Hovedinnhold.

Elektriske Isolasjonssystemer OG -Materialer

Elektriske Isolasjonssystemer OG -Materialer

HøyPålitelighetog Lang Levetid Til Det Elektriske Isolasjonsjonsjonssystemet ErAvgjørende为EthvertHøyspenningsutstyr。Ved Design AV IsolasjonssystemerMÅFlereParametere Tas Hensyn TIL SOM for Eksempel Effekt Av YtreMiljø(Fukt,Cemperatur,Forurensninger),Mekaniske Og ElektriskePåkjenningerSamt Trykk。

våretjenester:
明升娱乐Sintef Har Lang Erfaring Med测试AV IsolasJonssystemer根据Realistiske OG Akselerterte钢铁。VI Samarbeider Med Ledende IndustribedrifterOMÅUtvikle Nye / Forbedre Isolasjonssysystemer for Et Bredt Spekter AV Komponenter(变换器,摩托车,发电机,kabler等)。En Viktig forutsting for Terte ErVåreMubmenelaboratorifasiliteter SomGjørdumulåmåleen rekkeviktige Materialdata for Materialene enteine SomInngårii isolasjonssystemet(BådeMekaniske,Termiske Og Elektriske Egenskaper)。vi benytterogsåforktøysom,basertpå格律ropersdata,kan gi detaljert informasjon om mekanisk,termisk og elektriskpåkjenningav isolasjonssystemet。

Figr 1:Elektrisk Gjennomslag I Ren Benzen SomFølgeAvAT en飘带Har Krysset Gapet Mellom En SkarpNål-Elektrode(Øverstisentrum Av Bildet)OG en Plan-Elektroide(Bunn)。eksperimenter我renevæskerobzen erviktige forÅforedrevårkunnskap om denne typen fenomener。Dette Bidrar Til Bedreisolasjonsvæskertilbruk ihøyspenningsapparater(适用于eksempel i转型器)。

Figr 2:合肥Viser et Vanntre Som har startet fra salm88下载tpartikkel(nederst i sentrum)。ElektriskeTrærHarutviklet seg fram88下载 tuppen avvanntreet og Inn i Vanntreet,Delvise Gjennomslag AVØverstedel Av Isolasjonen Har Funnet(Tykke KanalerØverstih)。Vanntrærog elektrisketrærererviktige dregaderingsmekanismer ihøyspenningskabler。

Arbeidsoppgaver:

  • ForskningPånedBrytningog Feilmekanismer for Isolasjonssystemer forÅfernemåteråforlengelevetiden,samtØkepålitelelighetentil systeme。
  • ForskningPåfeektAV Trykk Opp Til 1000 BarPåAldring Og Havari Med SamtidigPåkjenningAvStrømog Spenning。
  • MatementKarakterisering AV MaterialeneEne SomInngårii isolasjonssystemet(Elektrisk,Termisk,OG Mekanisk测试)。
  • Numerisk Modellering AV IsolasJonsSystemer for OptimaliSere Design / Finne Svakher Som KanVæreÅrsakTil Havari。
  • 测试/设计AV Modeller AV IsolasJonsSystem i Forkant AV Utvikling AV Fullskala IsolasJonssystemer。
  • TypeTesting AV Fullskala IsolasJonssystemer。

地位:

  • 明升娱乐Sintef Har Laboratorier OG Utstyr用于测试AVHøyspenningsAC OG DC Utstyry OG for Karakterising AV Materialideee SomInngåri isolasjonssystemene。
  • 明升娱乐Sintef Har Lang Erfaring i Design AV Modellsystemer for Studer AV Fenomenene SoMFørerTILAldring Og Havari Av Isolasjonssystemer。
  • 我Laboratorienevåreharve trykktanker der studostatiske og andre trictkktester kanUtføres;BådePåPindreMaterialPrøverogpåfulskalautstyrmed samtidigpåkjentstrømoghøyspenning。
Forskningsleder.
971 12 257.

Kontakt:

Marit-Helen Glomm ESE

Marit-Helen Glomm ESE

Forskningsleder.
416 98 829.
纳姆
Marit-Helen Glomm ESE
Tittel.
Forskningsleder.
纤维
416 98 829.
avdeling.
elkraftteknologi.
kontorsted.
特隆赫姆
公司
明升娱乐Sintef Energi As.

Labratorier