Til hovedinnhold

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi

Dersom alle i verden bruker like mye ressurser som Europa, vil vi ifølge FN trenge 2,8 jordkloder for å dekke forbruket.

I SINTEF mener vi at sirkulærøkonomi gir Norge mange nye industrimuligheter som bør bli viktige satsingsområder i den grønne omstillingen Norge står foran.

I framtida vil vi oppleve ressursknapphet på flere områder grunnet befolkningsvekst og økt forbruk. Samtidig vil flere land bli industrialiserte.

For å sikre tilgangen på ressurser, må vi sørge for at produkter er i omløp, og at produktene har høy kvalitet og bruksverdi så lenge som mulig.

Kjernen i en sirkulær økonomi er å bruke jordas ressurser på best mulig måte for å sikre bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette krever at vi bruker fornybare energikilder og råvarer og at vi har effektive systemer som sørger for at produkter som i dag blir til avfall, blir råmaterialer i framtida.

Et skifte mot en sirkulærøkonomi vil være avgjørende for verdiskaping, økonomisk vekst og avfalls- og ressursforvaltning i de kommende tiårene.

Dette vil gi oss sikrere materialtilgang, nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og bidra til å redusere klimautslippene.

Et skifte mot en sirkulærøkonomi vil være avgjørende for verdiskaping, økonomisk vekst og avfalls- og ressursforvaltning i de kommende tiårene. I SINTEF kan vi bistå med helhetlig forskningskompetanse på sirkulærøkonomi, fra strategi og forretningsmodeller, miljø- og økonomiske analyser, til spesifikke teknologiske løsninger for å redusere ressursbruk og sikre bærekraftige løsninger.

明升娱乐SINTEF的男人在en sirkulærøkonomi blir fø仁德for måten framtidens industri og næringsliv drives på!

Senior forretningsutvikler
982 30 512

Et skifte mot en sirkulærøkonomi vil være avgjørende for verdiskaping, økonomisk vekst og avfalls- og ressursforvaltning i de kommende tiårene. Dette vil gi oss sikrere materialtilgang, nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og bidra til å redusere klimagassutslippene.

SINTEF har gjennomført en studie for Enova der vi målte effekten av tolv sirkulærøkonomiske strategier på drivhusgassutslipp. Vi anslår at mellom 6 - 10 Mt CO2av totale norske utslipp kan spares gjennom de utvalgte sirkulære strategiene analysert i denne rapporten alene, og med mulighet for ytterligere besparelser dersom Norge vedtar en fullstendig altomfattende nasjonal sirkulærøkonomisk modell. Sirkulærøkonomi vil også være en kritisk brikke i oppbygging av lavutslippsteknologi, som sol-, vind- og hydrogenenergi.

Her kan du laste ned rapporten

Aktuelt

Forskningsområder

HELHETLIG TILNÆRMING

Gjennom vår satsning på sirkulær økonomi kombinerer vi vår kompetanse innen teknologi, økonomi og miljø for å gi våre kunder de beste løsningene. Viktige temaer er utvikling av optimaliseringsmodeller som kombinerer teknologiske muligheter med økonomiske og miljømessige effekter, utvikling av innovative forretningsmodeller og nye former for samarbeid, samt utvikling av morgendagens materialer og teknologi.

Teknologisk ekspertise:
Vi utvikler og leverer løsninger for sorteringsteknologier basert på elektromagnetisme og røntgen i tillegg til løsninger for gjenvinning av metaller, polymerer og andre materialer.

 • Materialteknologi
 • Design for sirkularitet
 • Digitale informasjonsverktøy
 • Fornybar energi
 • Sorteringstløsninger
 • Gjenvinningsteknologier
 • Fornybare materialer
 • Autonom og fossilfri transport

Miljøvurdering:
Miljøpåvirkning av nye løsninger og forretningsmodeller analyseres gjennom LCA (life circel analysis) og andre industrielle økologiske verktøy.

 • Materialflytsanalyser
 • Miljødeklarasjoner (Environmental Product Declarations-EPD)
 • Kryssløpsanalyse (Inout-Output)
 • Livsløpsanalyse
 • Industriell økologi
 • Sirkulære anskaffelser

Forretningsmuligheter og beslutningsstøtte for industri, regioner og myndigheter:
Optimering av verdikjeden for å utvikle det beste industrinettverket inkludert materialstrømmer, investeringer og logistikk.

 • Tekno-økonomiske analyser
 • Scenarioutvikling og Gap-analyse
 • Regionaløkonomiske modeller
 • Innovasjon i organisasjoner
 • Verdikjedeoptimering
 • Industriell symbiose
 • Kontraktdesign
 • Sirkulær og retur- logistikk

Prosjekter

z