直到havevinnhold

kontorplassens tutforming kan dempe压力og hjelpe psykisk syke

Angst og depresjon er blant de vanligsteÅrsakenetilsykefram88下载væroguføre​​pensjoni norge。男士riktig futforming av arbeidsplasser kanfåpsykisksyke syke tilbake i jobb,forskning。
riktig futforming av arbeidsplasser kan bidratilÅfåmenneskermed psykiske lidelser tilbake i jobb。Illacterasjonsfoto:Istock
riktig futforming av arbeidsplasser kan bidratilÅfåmenneskermed psykiske lidelser tilbake i jobb。Illacterasjonsfoto:Istock

de fyseke omgivelsene har storpåvirkningpådenpsykiske helsa。det gjelderogså用于Kontoret VI oppholterOssPåMestepartenav dagen。Men det er lite bevissthet om denne sammenhengen, blant arbeidstakerne selv, arbeidsgiverne, de som utformer kontorarbeidsplassene og ikke minst: de som skal hjelpe mennesker med psykiske lidelser tilbake i jobb.

-det er et paradoks,nårvivi hvor stor andel avsykefravæm88下载redsom skyldes psykisk sykisk psykisk syk sykdom,og at detkanværenoksåenksåenksåenksågjørekontorarararbeidsplassene bedre,sier arkitekitekitekitekitekitek明升娱乐itekte

在psykiske lidelser ikke er的hun tror noe avÅrsaken,例如Synlige Somfyseke funksjonsnedSettelser,Og ofte Underkommuniserespåarbeidsplassen。

selv om det ikke nevnes eksplisitt i byggereglene,er detnaturligÅtolkebegrepet Universell dithen在Byggene skal skal futformesogsåfor dem som som lider av psykiske av psykiske sykdommer。

SAMMEN MED FORSKERE VEDHøgskolenI Innlandet Har HunGjennomgåttTidligere forskningpåFouseiskMiljøOgPsykisk Helse。de harogsåintervjuet behandlere i nav og helsevesenet som jobber medÅfåpsykisk syke syke tilbake i jobb,我tillegg tilg til til designere og forskere forskere kompetansepowÅOmorganiseringog fort og fort og forting a avkontorararbeidsplasser。

结果表演者我Universell utformingpåkontorarbeidsplassen - omgivelser tilstøtte用于Personer Med Angst og depresjon。

Hva Betyr Universell为民间Med Psykiske Lidelser做出效率吗?

Arbeidsmiljølovensier inarbeidsmiljøetskalVærehelsefremmende og uten psykiske skadevirkninger。Plan-og bygningsloven legger til grunn在arbeidsbygg skalværeverseelt utformet。Det Vil Si在Løsningeneskal skal utformessåalle kan bruke dem。

Behovene til Personer Med bevegelseshmming Og synshemming er Godt Dokumentert,OG FlereKonkreteLøsningerer nedfelt I lovverket。男士slik er det ikke med behovene直到mennesker med psykiske lidelser。

莱斯·奥格索(LesOgså):helsa til psykisk syke的boligen er viktig

-selv om det ikke nevnes eksplisitt i byggereglene,er detnaturligÅtolke begrepet Universell在Byggene skal skal utformesogså的dithen for dem som som som som lider av psykiske sykiske sykiske sykdommer,påpekerkarine karine denizou。

såhvabetyr det i praksis?

Mennesker Med Psykiske Lidelser Kan ha forskjellige behov,og det ervanskeligÅmålei hvilken grad ulike kvaliteter kvaliteter ved den fysis flays arbeidsplassplassen plosbysplassen foolbygger porcebbygger wans og psykiske psykiske vansker vansker vansker。Forskningen ninen fagfeltetMiljøpsykologigir像Noen Holdepunkter一样。

et ryddig visuelt uttrykk,forutsigbare opplevelse opplevelse av kontroll ov kontroll of sosial interaksjon,inneklima ogstøyer viktig for de fleste for de fleste。Utsikt tiltrær,vann og naturandskap kan virke storcedempende。tilgjengeligegrøntarearerutener for Kontoret erogsåBra,detgjørdetenkeltÅtakorte pauser i frisk luft。

压力型omgivelser er negativt for alter,男人焦虑的焦虑焦点埃勒·迪德里斯·坎·坎·凯恩·拉姆斯·迈耶·哈德雷。de Bruker Mer Avid SittOverskuddPåÅHÅHåndtereTøy,DårligLys,Dårligluft Eller for Mange Folk。Da Har deMindreÅGåPåpåførdet Blir for Mye。

-dec er«komfort og上帝kvalitet»dem som ikke har psykiske Qualiseer,kanaltsåværehelt helt heltnødvendigfor Mennesker Med Med Angst og depresjon,forteller en av psykologene iunsersøkelsen。

fårheller tilbud om heve-senke-pult

behandlerne som ble Intertjuet,var genert lite lite opptattavÅfinneLøsningeri det fysisekearbeidsmiljøet,men fortalte om pasienter som for eksempel var mindre var mindre deardre eardre i e et rom med mer dagslys。

-Noen av behandlerne fikk en aha aha-pleplevelsenårdeinsåsammenhengenMellom den fisyke arbeidsplassplassen og hvordan pasientene pasientene fungerte,forteller denizou。

Arbeidstakere med psykiske lidelser får likevel oftest råd om å finne alternative løsninger i lokalene slik de er, for eksempel å sitte i et stillerom, eller å bruke kantina når ikke alle andre spiser.Fordi Mange som har psykiske Qualiseerogsåharfyseplager,for Eksempel ryggsmerter,ert ofte Ergonomisk tilrettelegntelegging somforeslås,som heve sheve sheve-senke-senke-pult。Noen forskere tror det Skyldes在det er enklereÅløsedefasyke plagene,selv om de kan henge sammen med de psykiske plagene。

viktigÅoppleve kontroll在egen arbeidssituasjon上

-det FinnesikkeénLøsningsom er iDELL,sparemm玛måPriortitere og tilpasse til til en viss Grad,Innrømmerdenizou。

Å在de ansatte kan velge et st sompasser til dagsformen og det arbeidet de skalutføre的de ansatte kan velge等人的dutforme arbeidsplassen slik,anses anses som en som en god en god en godløsningav de som utformer kontorer。det erogsåforenlig med behandlernes erfaringer。de m88下载Framhever Opplevelsen Av Kontroll在Egen Arbeidsplass somsærligviktig上。

ÅSelvKunne Styre Sosial Kontakt Med Andre,OgÅKunneSkjerme Seg fra fom88下载r for for og ogstøyved behov,Er viktig for viktig forÅunngåusunt压力,påpekeren av behandlerne。

OG ArbeidstakerenMåhaMulighetTilÅVelgeet Rolig Stud utenÅFraggeEgge eget eget behov for skjerming。fårolige plasser,og usikkerhet om man kanfådenønskedeplassen,skaper det mer wercor hvis det er。

møbleringogplanløsningkanværenok

Noen Ganger ErSmåEndringeriPlanløsningenEller Innredningen det som skal til。

对于Personer Med sosial Angst kan det for Eksempelværebra med fleredørertilMøterom,såmankangåuteller inn uten out utenÅvekkeoppmerksomhet。MåtenBordene Organiseres iMøterommetKanOgsåPåvirkeStemningen。Noen opplever ubehag ogfølerseg i toplkant eksponert dersom pc-skjermen hele hele tiden er synlig for andre for andre for eksempel hvis hvis hvis man sitter men sitter med ryggen vendt vendt vendt mot and gancareal and gangareal and gancareal enler enler enler enler enÅpenDør。DaKanLøsningenVæreSåenkelsomÅflyttepåskriveBordet。

Det fins mye forskning som konkluderer Med在ÅpneKontorlandskaper Kan Skape stress ogsykefravær。m88下载像Nye Kontorarbeidsplasser一样的潮流bygges somÅpnelandskap og aktivitetsbaserte soner。

-Slike Aktivitetsbaserte KontorerKanogsåværeGodeLøsninger,Men viHarforeløpiglite Systematisk Kunnskap Kunnskap Om Erfaringene Med Disse arbeidsplassene,Sier denizou。

Åpresse Inn flere kontorplasserpåfærrekvadratmeter用于Å备用plass erimidlertid endårligidé,Mener en av psykologene iuntersøkelsen。SærligSiden VI兽医在BygningsmassenStår的en liten del av Bedriftenes utgifter sammenlignet Med utgiftene til Bemanning。

像ViktigSomLøsningene这样的Prosessen

Universell futforming处理程序OmÅforståulikebrukeres behov,derforbørde som skal arbeide i lokalene,væredeltakere i planleggingen。ÅKartleggeDeresØnsker,OgtaHøyde在Ulike Arbeidstakere Har Forskjellige behov,Er en forutseting forÅSkapeVelfungerende arbeidsplasser,også为Psykisk syke。

-BaredetÅblispurt om man trenger noen形式用于tilrettelegging kan for Noenvære,就像viktig som selve tiltaket,forteller en av behandlerne。

在Arbeidsgiverne og de som utformer arbeidsplassenefårspesifikk kunnskap om hvordan psykiske lidelserkanpåvirkearbeid arbeid arbeid og livskvalitet上。Siden psykiske plager ofte underkommunisertpåarbeidsplassen,trenger vi mer kunnskap om behovene til arbeidstakere som som som lider som lider av and av and av arp og depresjon,og hvordan fsisyer fisysløsningerkan gi gi dem dem dem dem demnødemennødvendigstte。Da Kan detogsåblienklere forarbeidstakerneÅSetteordpåSinebehovutenÅOppleve污名。

-我Bunn Og Grunn处理者DetOmÅsikre Visuell,Teknisk OG Funksjonell Kvalitet I Bygningene,det er for Alle,Sier sier denizou。

她的Finner du RapportenOM Universell utforming。

av艾达·拉姆巴克(IdaRambæk)对于双子座
Onsdag 22. 2021年9月22日
Seniorforsker
481 52 570